Adres Stowarzyszenia:  

STOWARZYSZENIE KLAUDYN

ul. S. Prokofiewa 25

05-080 KLAUDYN

NIP 1181860131

Regon: 140645547

KRS: 0000260158


Rachunek Bankowy Stowarzyszenia Klaudyn:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział ds. Detalicznych w Warszawie

ul. Powstańców Śląskich 106,  01-466 Warszawa
Rachunek nr 
49 1050 1025 1000 0023 2994 0759Opłacanie składek jest jednym z podstawowych obowiązków członka Stowarzyszenia. Wysokość składki wynosi 10,00 zł. miesięcznie.

Od 1 kwietnia 2013 r. wysokość składek wynosi 5,00 zł. miesięcznie.

Przy wpłatach na konto należy wpisać tytuł: składki członkowskie.


W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt:

Tel. +48 600010619

e-mail: w.zyndul@lasy.gov.pl

e-mail: walerian.zyndul@vp.plKlaudyn 07.03.2015 r.

Szanowni Państwo, Członkowie Stowarzyszenia Klaudyn,

Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Klaudyn, które odbędzie się w Stawisku 22.03.2016 r. o godz. 18.00 w Stawisku.
Szczegóły w przesłanych Państwu zaproszeniach.

Zaproszenie na Walne


Zarząd


   Klaudyn 23.03.2015 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym informujemy, że w dniu 09 kwietnia 2015 r. w na terenie Domu Weselnego STAWISKA, w Klaudynie, przy ul. Ciećwierza 14, o godz. 1800 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia.

W przypadku braku większości Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie w dniu 09 kwietnia 2015 r. o godz. 1815.

Planowany porządek zebrania

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego zebrania oraz przedstawienie programu zebrania.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2014 r.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w 2014 r.

4. Dyskusja nad sprawozdaniami

5. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego

6. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdań i udzieleniu absolutorium Prezesowi i Zarządowi

7. Dyskusja i sprawy organizacyjne.

8. Zamknięcie zebrania.

        W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia Klaudyn na Walne Zebranie Sprawozdawcze.

                                                                                                                           Zarząd

                                                                                                                 Stowarzyszenia KlaudynKlaudyn 10.03.2014 r.

Z A W I A D O M I E N I E

          Niniejszym informujemy, że w dniu 27 marca 2010r. w na terenie Domu Weselnego STAWISKA, w Klaudynie, przy ul. Ciećwierza 14, o godz. 1800 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze Członków Stowarzyszenia.

W przypadku braku większości Walne Zebranie odbędzie się w dniu 27 marca 2014 r. o godz 1815.

Planowany porządek zebrania

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego zebrania oraz przedstawienie jego programu.

2. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2013 r.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2013 r.

4. Dyskusja nad sprawozdaniami

5. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego

6. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdań i udzieleniu absolutorium Prezesowi i Zarządowi

7. Wybory władz Stowarzyszenia Klaudyn – prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

8. Dyskusja i sprawy organizacyjne.

9. Zamknięcie zebrania.

  W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia Klaudyn na Walne Zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze.


              Zarząd
Stowarzyszenia KlaudynKlaudyn 26.03.2013 r.


Informujemy, że w wyniku podjętej przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Uchwały nr 4/2013 w dniu 26.03.2013 r.  z dniem 1 kwietnia 2013 r. składka członkowska wynosi 5,00 zł. miesięcznie i należ je wpłacać na konto bankowe Stowarzyszenia (podane poniżej).
W czasie tego zebrania przeprowadzono wybory uzupełniające do władz Stowarzyszenia.
Na członka Zarządu wybrano koleżankę Annę Greń, a na członka Komisji Rewizyjnej koleżankę Danutę Czech.
Wybranym gratulujemy i życzymy sukcesów w tej dziedzinie działalnosci społecznej.

Za Zarząd
Walerian Żyndul
 


   Klaudyn 05.03.2013 r.

Z A W I A D O M I E N I E

          Niniejszym informujemy, że w dniu 26 marca 2013 r. w Sali konferencyjnej na terenie Domu Weselnego STAWISKA, w Klaudynie, przy ul. Ciećwierza 14, o godz. 1800 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia.

W przypadku braku większości Walne Zebranie odbędzie się w dniu 26 marca 2013 r. o godz. 18.15.

Planowany porządek zebrania

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego zebrania oraz przedstawienie jego programu.

2. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2012 r.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2012 r.

4. Dyskusja nad sprawozdaniami

5. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego

6. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdań i udzieleniu absolutorium Prezesowi i Zarządowi

7. Wybory uzupełniające do władz Stowarzyszenia

8. Dyskusja, określenie kierunków dalszego działania i sprawy organizacyjne

9. Zamknięcie zebrania.

         W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia Klaudyn na Walne Zebranie Sprawozdawcze.

        Zarząd
Stowarzyszenia Klaudyn


Klaudyn 29 marca 2012 r.
 

Serdecznie zapraszam na rozszerzone (otwarte) spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Klaudyn, które odbędzie się 04 kwietnia 2012 r. o godz. 20.00 u Pani Wice-Prezes - Ali Piotrowskiej przy ul. Stefaniego.

WZ
 Klaudyn 29 lutego 2012 r.


W dniu dzisiejszym odbyło sie kolejne Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Klaudyn. Na zebraniu tym (przy niskiej niestety frekwencji) zapoznano się z dokumentami z działalności władz Stowarzyszenia, podjęto uchwałę o absolutorium dla prezesa i zarządu oraz o wykorzystaniu środkow z nadwyżki za 2011 r.. postanowiono kontynuowac działalność na dotychczasowych zasadach rozwagi i konsekwencji w realizacji celów.
Ponadto w wyniku wyborów uzupełniających na członka zarządu wybrano kolegę Janusza Piotrowskiego.

WZ


Klaudyn 10 lutego 2012 r.

Zarząd Stowarzyszenia Klaudyn informuje, że w dniu 29 lutego 2012 r. w Stawisku odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia.
Link do treści zawiadomienia:  ZawiadomienieKlaudyn 21 grudnia 2011 r.

W tym dniu odbyło się spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyło około 30 osób. W ciepłej, rodzinnej atmosferze stworzonej przez właścicieli Stawiska życzyliśmy sobie nawzajem, z tradycyjnym opłatkiem i przy wigilijnych potrawach, wszystkiego najlepszego a przede wszystkim zdrowia i owocnych działań w nadchodzącym roku.
W.Z.Klaudyn 16 grudnia 2011 r.

Zapraszamy członków Stowarzyszenia i naszych sympatyków na Spotkanie Wigilijnie, które odbędzie się 21 grudnia 2011 r. o godz. 19.00 w Stawisku.
Serdecznie zapraszamy.
W.Ż. 


Klaudyn 29 listopada 2011 r.

W tym dniu odbyło się kolejne poszerzone posiedzenie Zarządu, na którym omówiono biężącą sytuację w Stowarzyszeniu i w naszym sołectwie. Podniesiony został temat słabego obiegu informacji wśród członków Stowarzyszenia oraz wśród mieszkańców wsi. Postanowiono na najbliższym zebraniu członków Stowarzyszenia określić cele jakie sobie oprócz statutowych stawiamy do realizacji. Następnie omówiono sprawę udziały w najbliższym zebraniu wiejskim i o efektach poszukiwania kandydatów na sołtysa.
Podjęto również decyzję o zorganizowaniu spotkania wigilijnego.
W.Ż. Klaudyn 09 sierpnia 2011 r.

Serdecznie zapraszamy na wycieczkę członków i sympatyków Stowarzyszenia Klaudyn  w ramach akcji „Poznajmy nasze Mazowsze” .Klaudyn 16 maja 2011 r.

Minęło 5 lat naszej działalności
. Trudno dziś jednoznacznie określić datę powstania Stowarzyszenia Klaudyn. W lutym 2006 r. odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne członków założycieli (15), na którym przyjęliśmy treść Statutu i upoważniliśmy naszych przedstawicieli do działań w celu zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Potem były wskazania do poprawy Statutu (maj 2006 r.) i na koniec (lipiec 2006 r.) informacja o wpisie do KRS. 
Zamiast sprawozdania statystycznego z naszych działań proponuję zapoznać się z artykułem refleksyjnym  "Przy okazji pięciolecia ...." , który porusza wszystkie obszary naszej działalności.
Z tej też okazji zapraszamy wszystkich członków naszego Stowarzyszenia i sympatyzujących z nami mieszkańców Klaudyna na Spotkanie przy ognisku w Stawisku, które odbędzie się 29 maja 2011 r. Więcej informacji  na ten temat przekażemy w ogłoszeniach.
Z życzeniami dalszej owocnej działalności i współpracy


- Prezes Walerian Żyndul


Klaudyn 04 maja 2011 r.

W tym dniu odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia wraz z członkami Komisji Rewizyjnej. Na wstępie członkowie Zarządu złożyli informację o realizacji zadań z poprzedniego posiedzenia a następnie przeprowadzono dyskusję na tematy: dobrosąsiedztwo, pismo nt. inwestycji w Klaudynie, postępy w realizacji kanalizacji, organizacja spotkania z mieszkańcami.
Po rozdziale zadań do konkretnych działań posiedzenie zakończono.

Prezes - Walerian Żyndul 


Klaudyn 12 kwietnia 2011 r.

           W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze spotkanie nowego Zarządu, na którym między innymi określono kierunki działania na najblizsze lata a w szczególnosci w roku 2011, przedstawiono problematyke na której należy sie skupić szczególnie. Wiecej szczegółów  przedstawimy w najblizszym czasie.

Prezes - Walerian ŻyndulKlaudyn 16 marca 2011 r.

W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Klaudyn, na którym absolutorium uzyskał Zarząd, który zakończył 3 letnią kadencję. Praca Zarządu spotkała się z bardzo wysoką oceną zarówno Komisji Rewizyjnej jak i członków Stowarzyszenia.
            Szcególnie podziękowania złożono prezes Stowarzyszenia - Alicji PIOTROWSKIEJ.
            Na Zebraniu tym dokonano wyboru nowych władz oraz określono dalsze kierunki działania Stowarzyszenia.

 


Rachunek Bankowy Stowarzyszenia Klaudyn:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział ds. Detalicznych w Warszawie
ul. Powstańców Śląskich 106,  01-466 Warszawa
Rachunek nr 49 1050 1025 1000 0023 2994 0759


Adres Stowarzyszenia
:

STOWARZYSZENIE KLAUDYN

ul. Grażyny Bacewicz 4

05-080 KLAUDYN


Opłacanie składek jest jednym z podstawowych obowiązków członka Stowarzyszenia. Wysokość składki wynosi 10,00 zł. miesięcznie. Od 1 kwietnia 2013 r. wysokość składek wynosi 5,00 zł. miesięcznie.
Przy wpłatach na konto należy wpisać tytuł: składki członkowskie.


W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt:

Tel. +48 600010619

e-mail: w.zyndul@lasy.gov.pl

e-mail: walerian.zyndul@vp.pl

 
 


Klaudyn 14 czerwca 2011 r.

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu rozserzone o członków Komisji rewizyjnej. W czasie roboczego spotkania:
- wysłuchano relacji ze spotkania dwóch członków zarządu Stowarzyszenia z Panem Zającem - wicewojtem gminy Stare Babice nt. rzeczywistych nakładów inwestycyjnych dla Klaudyna,
- wysłuchano relacji ze "Spotkania przy ognisku w Stawisku" z okazji 5 lat działalności Stowarzyszenia,
- ustalono, że w końcu sierpna lub we wrześniu 2011 r. zorganizujemy wycieczkę do Sierpca i okolic,
- omówiono dalsze działania związane z redagowaniem Księgi dobrosąsiedztwa.
Spotkanie zakończono życzeniami pogodnego, letniego wypoczynku.

W. Ż.